CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 41

privind modificarea si completarea Hotararii nr.81/14.09..2000 referitoare la transmiterea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia a putului nr.1 sursa Medgidia din domeniul public al judetului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Adresa Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta nr.1028/19.01.2001 inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr.330/22.01.2001 ;

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei pentru Administratia Publica, Juridica, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Cetatenilor;

Luand in considerare dispozitiile art.12 alin.1 si 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

In temeiul prevederilor art.63 lit.h din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Art.1 din Hotararea Consiliului judetean Constanta nr.81/14.09.2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Se transmite in administarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, putul nr.1 Sursa Medgidia compus din : cabina put si put cu nr.de inventar 229953 si o valoare de 15.790.817 lei, instalatie electrica cu nr.de inventar 229973 si o valoare de 1.254.480 lei , teren aferent in suprafata de 108 mp si o valoare de 24.059.713 lei, racord Dn 400 cu nr.de inventar 229963 si o valoare de 6.967.456 lei, instalatii hidraulice cu nr.de inventar 342223 si o valoare de 34.738.068 lei, debimetru cu nr.de inventar 230757 si o valoare de 492.944 lei, pompa Litoral 1 cu nr.de inventar 342481 si o valoare de 2.515.827 lei, ce face parte din domeniul public al judetului Constanta.

Art.2 - Consiliul Local al Municipiului Medgidia, prin S.C. EDILMED Medgidia din subordinea acestuia va asigura furnizarea apei potabile si in localitatea Satu Nou, comuna Mircea Voada.

Art.2 - Directia Coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu