CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 40

privind aprobarea obiectivului de investitii "Inlocuirea retelei de alimentare cu apa Dn 600 mm Eforie Nord - Eforie Sud", proiect nr. 88/1993 ad.1/2001 faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea obiectivului de investitii "Inlocuirea retelei de alimentare cu apa Dn 600 mm Eforie Nord - Eforie Sud", proiect nr. 88/1993 ad.1/2001 faza S.F., ca urmare a majorarii capacitatii de la 3 km la 3,51 km;

-          Referatul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In conformitate cu prevederile art.16 din Legea 189/1998 privind finantele publice locale, precum si ale art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba obiectivului de investitii "Inlocuirea retelei de alimentare cu apa Dn 600 mm Eforie Nord - Eforie Sud", proiect nr. 88/1993 ad.1/2001 faza S.F. cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei (in preturi februarie 1999): 15.394.500,0 mii lei

din care :

- Constructii-montaj : 14.106.220,0 mii lei

- Capacitati : inlocuire conducta apa: 3,51 km

- Durata minima de realizare a investitiei : 19,5 luni

Art.2 - Directia Coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare Directiei Urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic, investitii, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu