CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 38

privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Mihail Kogalniceanu localitatea Mihail Kogalniceanu si localitatea Piatra

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Contanta prin care se propune atribuirea de denumiri de strazi in comuna Mihail Kogalniceanu localitatile Mihail Kogalniceanu si localitatea Piatra;

-          Raportul Directiei Urbanism,Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si avizul Comisiei pentru analiza propunerilor referitoare la atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes local;

In temeiul dispozitiilor art.1 / lit.d si art.2 din Decretul-Lege nr. 100/1990, republicata, precum si ale art.63/lit.s si art.66 din Legea nr.69/1991, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba atribuire de denumiri de strazi in comuna Mihail Kogalniceanu localitatile Mihail Kogalniceanu si localitatea Piatra, conform liste anexe;

Art.2 Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu va lua masuri pentru amplasarea indicatoarelor corespunzatoare noilor denumiri;.

Art.3 - Directia Coordonare-organizare a Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu