CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 37

privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Constanta zona Compozitorilor si zona Baba Novac

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Contanta prin care se propune atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Constanta zona Compozitorilor si zona Baba Novac;

-          Raportul Directiei Urbanism,Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si avizul Comisiei pentru analiza propunerilor referitoare la atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes local;

In temeiul dispozitiilor art.1 / lit.d si art.2 din Decretul-Lege nr. 100/1990, republicata, precum si ale art.63/lit.s si art.66 din Legea nr.69/1991, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba atribuire de denumiri de strazi in municipiul Constanta zona Compozitorilor si zona Baba Novac conform anexei;

Art.2 Consiliul Local al municipiului Constanta va lua masuri pentru amplasarea indicatoarelor corespunzatoare noilor denumiri;.

Art.3 - Directia Coordonare-organizare a Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu