CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 36

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din 20 aprilie 2000

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

-          Avizul Comisiei pentru serviciile publice, comert, agricultura si industrie alimentara;

-          Raportul Directiei programe, prognoze economico-sociale, buget-finante prin care se justifica anularea unui numar de 130 autorizatii la cererea solicitantilor si la propunerea D.G.F.P.C.F.S. Constanta;

-          Prevederile art. 28 din Decret-Lege nr.54/1990.

In temeiul art.63, alin 2 si ale art. 66 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se anuleaza la cererea solicitantilor emise in baza Decretului Lege nr. 548/1990 conform anexei nr.1 si la cererea D.G.F.P.C.F.S. Constanta conform anexei nr.2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Directia coordonare organizare a Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean Constanta, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu