CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 35

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei NICOLAE BALCESCU, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 22 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune constituirea "Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri destinate construirii de LOCUINTE in comuna NICOLAE BALCESCU;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.63 alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna NICOLAE BALCESCU, care va functiona in urmatoarea componenta :

-Presedinte : arh.Diana Bucur: Sef Serviciu Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta ;

-Membrii :

jurist Stefan Parcalabu: sef serviciu, Serviciul Coordonarea activitatii consiliilor locale, D.C.O., Consiliul Judetean Constanta

Valerian Tarsoaga: viceprimar Consiliul local Nicolae Balcescu

Maria Popescu : inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

Georgeta Crisan inspector, Serviciul Financiar, Consiliul local Nicolae Balcescu

Crisian Cubanita: consilier, Consiliul local Nicolae Balcescu

Ruhan Balgi: consilier, Consiliul Judetean Constanta

Maria Popescu: inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

-Secretariatul comisiei va fi asigurat de : Viorica Tiganus : secretar, Consiliul local Nicolae Balcescu

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul local Nicolae Balcescu.

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- ing.Dumitru Bedivan: director, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

- jurist Mircea Spanoche: secretar, Consiliul Judetean Constanta

- arh.Noela Ene : arhitect, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu