CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 34

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei LIPNITA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune constituirea "Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri destinate construirii de LOCUINTE in comuna LIPNITA;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.63 alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna LIPNITA, care va functiona in urmatoarea componenta :

-Presedinte : arh.Carmen Tanase: arhitect, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta ;

-Membrii :

jurist Mihai Schiopu: inspector specialitate, Serviciul Coordonarea activitatii consiliilor locale, D.C.O., Consiliul Judetean Constanta

Maria Popescu : inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

Vasile Dumitrascu: viceprimar Consiliul local Lipnita

Nicoleta Raducanu : agent fiscal, Serviciul Financiar, Consiliul local Lipnita

Virgil Carp: consilier, Consiliul local Lipnita

Tudor Voineagu: consilier, Consiliul Judetean Constanta

Adrian Petrovici: inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

-Secretariatul comisiei va fi asigurat de : Nela Geileanu : secretar, Consiliul local Lipnita

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul local Lipnita.

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- arh. Diana Bucur: sef Serviciu urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

- jurist Stefan Daniel Parcalabu: sef Serviciu Coordonarea activitatii consiliilor locale, D.C.O., Consiliul Judetean Constanta

- th.Maria Popescu: inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu