CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 33

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei DELENI, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune constituirea "Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri destinate construirii de LOCUINTE in comuna DELENI;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.63 alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna DELENI, care va functiona in urmatoarea componenta :

-Presedinte : arh.Noela Ene : arhitect, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta ;

-Membrii :

jurist Liliana Stefanica: consilier juridic, serviciul juridic contencios, D.C.O., Consiliul Judetean Constanta

Maria Popescu : inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

Crisan Pavel: viceprimar Consiliul local Deleni

Encica Florin: consilier, Consiliul local Deleni

Marin Ion : contabil sef Trezoreria Baneasa

Vasile Pitu : consilier, Consiliul Judetean Constanta

Adrian Petrovici: inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

-Secretariatul comisiei va fi asigurat de : Palamut Claudiu : secretar, Consiliul local Deleni

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul local Deleni.

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- arh. Diana Bucur: sef Serviciu urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

- jurist Matronica Grigoras: consilier juridic, Serviciul juridic contencios Consiliul Judetean Constanta

- th.Maria Popescu: inspector, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu