CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 32

privind constituirea Comisiei de licitatie in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 136 mp, din domeniul privat al municipiului Constanta, aflat in administrarea Consiliului local Constanta, destinat construirii obiectivului “Locuinta P+1”, situat în bd.1 Mai (vechi) nr.126, intersectie cu str.Petru Cercel, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune privind constituirea Comisiei de licitatie in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 136 mp, din domeniul părivat al municipiului Constanta, aflat in administrarea Consiliului local Constanta, destinat construirii obiectivului “Locuinta P+1”, situat în bd.1 Mai (vechi) nr.126, intersectie cu str.Petru Cercel, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii ;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9. din Recomandarile privind organizarea licitatiilor , prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991, precum si art.63, alin.2, precum si art.66 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se constituie Comisiei de licitatie in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 136 mp, din domeniul părivat al municipiului Constanta, aflat in administrarea Consiliului local Constanta, destinat construirii obiectivului “Locuinta P+1”, situat în bd.1 Mai (vechi) nr.126, intersectie cu str.Petru Cercel, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei, care va functiona in urmatoarea componenta:

Presedinte: Butnaru Aurel – viceprimar, Primaria Muncipiului Constanta

Membrii :

Nemirschi Nicolae – director, Directia Urbanism, Primaria Municipiului Constanta

David Laurentiu Mircea – consilier juridic, Serviciul juridic, Primaria Municipiului Constanta

Dragu Otilia – sef Serviciu Cadastru, Primaria Municipiului Constanta

Albina Mariana – inspector specialitate D.G.F.P.C.F.S. Constanta

Petrica Munteanu – consilier, Consiliul Judetean Constanta

Noela Ene – arhitect, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Secretariatul comisiei va fi asigurat de:

Nanu Daniela : inspector specialitate Birou licitatii, Primaria Municipiului Constanta

Art.2 – Organizatorul licitatiei este Primaria Municipiului Constanta

Art.3 – Veriifcatorii licitatiei vor fi:

Presedinte: Radu Stefan Mazare – primar, Primaria Municipiului Constanta

Membrii :

Racu Constantin – director DAPL, Primaria Municipiului Constanta

Babus Constantin – director DADPP, Primaria Municipiului Constanta

Art.4 - Directia de Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu