CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 30

privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "SCUT" S.A. CONSTANTA

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "SCUT" S.A. CONSTANTA;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii ;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ;

In temeiul dispozitiilor art.2 si 3 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, in completarea HG nr.834/1991, precum si art.63, alin.2, precum si art.66 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se reconstituie comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "SCUT" S.A. CONSTANTA in conformitate cu dispozitiile art.2 si 3 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, in completarea HG nr.834/1991 care va intra in urmatoarea componenta:

Presedinte: Cucoveanu Danut

Secretar: Gheorghe Mihai

Membrii : Gica Mihale, Parlea Ana, Tiganescu Costica

Art.2 - Directia de Coordonare Organizare va transmite prezenta S.C. "SCUT" S.A. CONSTANTA si D.U.A.T.T.I. in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu