CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 3

privind validarea unor mandate de consilieri judeteni

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001

Avand in vedere adresa nr.433/20.12.2000 a Partidului National Liberal – Filiala Judeteana Constanta si adresa nr.6408/21.12.2000 a Partidului „Romania Mare” – Filiala Constanta, precum si raportul Comisiei de validare;

In temeiul dispozitiilor art.17, 62 si 66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :     

Articol unic – Se valideaza mandatele de consilieri in Consiliul Judetean Constanta ale domnilor Gabriel Monea si Nicolae Rahau.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu