CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 27

privind aprobarea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "COMIXTUR" S.A. EFORIE - TECHIRGHIOL

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "COMIXTUR" S.A. EFORIE-TECHIRGHIOL;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii ;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ;

In temeiul prevederilor art.19 si art.20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prevederilor art.5 din H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat si prevederilor art.16 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, art.63, alin.2, precum si art.66 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "COMIXTUR" S.A. EFORIE-TECHIRGHIOL, pentru obiectivul "MAGAZIN VANZARE AMBALAJE RECUPERATE", situat in orasul Techirghiol, Piata Republicii nr.7, jud.Constanta, in suprafata totala exclusiva de 123,01 mp.

Art.2 - Directia de Coordonare Organizare va transmite prezenta S.C. "COMIXTUR" S.A. EFORIE - TECHIRGHIOL si D.U.A.T.T.I. in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu