CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 26

privind instituirea de taxe speciale pentru serviciile executate de Directia Judetean pentru Protectia Plantelor Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta;

-          Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Constanta:

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.71/1999, si ale prevederilor art.63, alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba taxe speciale pentru lucrari de protectie a plantelor si a altor lucrari specifice din agricultura prestate de Directia Judetean pentru Protectia Plantelor Constanta, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Taxele stabilite vor putea fi majorate in functie de indicele de inflatie.

Art.2 Pe data aprobarii prezentei hotarari, prevederile Hotarararii nr.31/11.04.2000 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu