CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 25

privind modificarea organigramei Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta;

-          Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Constanta:

In temeiul prevederilor art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba marirea organigramei Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta cu un post de jurist si un post de inspector specialitate.

Art.2 Se aproba organigrama si statul de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.4 Pe data aprobarii prezentei hotarari, prevederile art.3 din Hotararea nr.4/07.02.2000 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5 Directia Coordonare Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu