CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 24

privind aprobarea Strategiei judetene de protectie a copilului aflat in dificultate pentru perioada 2001-2003

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru sanatate, protectie sociala, sport si agrement:

Conform prevederilor art.2 din Metodologia de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national aprobata prin HG nr.117/1999 ;

In temeiul dispozitiilor art.63, alin.1, lit."a" si e si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba Strategia judeteana de protectie a copilului aflat in dificultate pentru perioada 2001-2003, anexata la prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu