CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 23

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Bibliotecii Judetene Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei prognoze, buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor omului:

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.82/2000 si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999, precum si ale H.G nr.452/2000 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in casrul autoritatilor si institutiilor publice ;

In temeiul dispozitiilor art.63, alin.1, lit."r" si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba functiile publice utilizate in cadrul Bibliotecii Judetene Constanta, conform anexei 1.

Art.2 Se aproba echivalarea dintre functiile publice pe grade si clase stabilite conform art.1 si functiile de specialitate pe grade si trepte profesionale din statul de functii aprobat in HG a C.J.Constamnta nr.4/20.01.1998, conform amexei nr.2.

Art.3 Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii, functiile cuprinse in anexa nr.3.

Art.4.1 Functionarii din cadrul Bibliotecii Juedetene Constanta angajati pe perioada nedeterminata pe functii publice de executievor fi numiti corespunzator prevederilor art.1 si 2 pe posturi, prin dispozitia directorului general al Bibliotecii Judetene, iar directorul general prin Hotararea Consiliului Judetean.

Art.4.2 Functionarii din cadrul Bibliotecii Juedetene Constanta care ocupa functii publice de conducere vor fi numiti in functiile respective in aceleasi conditii prevazute la alin.1, dupa sustinerea si promovarea examenului de atestare pe post.

Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu