CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 22

privind eliberarea din functia de Sef Corp gardieni Publici Constanta a domnului Neacsu Florea

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei prognoze, buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor omului:

In temeiul dispozitiilor art.63, lit."n" si o precum si ale art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data de 15 iunie 2001, se elibereaza din functia de Sef Corp gardieni Publici Constanta, domnului Neacsu Florea.

Art.2 Concursul pentru ocuparea postului de Sef Corp gardieni Publici Constanta se va desfasura pe data de 20 mai 2001, conform prevederilor legale.

Art.3 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu