CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 21

privind aprobarea obiectivul de investitii "Inlocuirea si extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Valul lui Traian", proiect nr.20/1999 faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din 20 aprilie 2001.

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea obiectivului de investitii "Inlocuirea si extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Valul lui Traian", proiect nr.20/1999 faza S.F.;

-          Referatul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In conformitate cu prevederile art.16 al.2 si 5 din Legea 189/1998 privind finantele publice locale, precum si ale art.63, al.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba obiectivului de investitii "Inlocuirea si extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Valul lui Traian", proiect nr.20/1999 faza S.F. cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei (in preturi octombrie 2000): 2.517.284 mii lei ,

din care Constructii-montaj: 2.201.418 mii lei

-Capacitati: retele apa: 1.880 ml, din care:

- inlocuire: 1.780 ml

- extindere: 100 ml

-Durata de realizare a investitiei: 6 luni

Art.2 - Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism,amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu