CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 20

privind aprobarea obiectivul de investitii "Reabilitarea retelelor de apa str.Panait Mosoiu (intre str.Ion Lahovari si SP Calarasi) Constanta", proiect nr.112/2000 faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din 20 aprilie 2001.

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea obiectivului de investitii "Reabilitarea retelelor de apa str.Panait Mosoiu (intre str.Ion Lahovari si SP Calarasi) Constanta", proiect nr.112/2000 faza S.F.;

-          Referatul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In conformitate cu prevederile art.16 din Legea 189/1998 privind finantele publice locale, precum si ale art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba obiectivului de investitii "Reabilitarea retelelor de apa str.Panait Mosoiu (intre str.Ion Lahovari si SP Calarasi) Constanta", proiect nr.112/2000 faza S.F. cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei (in preturi noiembrie 2000): 8.447.300 mii lei ,

din care Constructii-montaj: 7.561.940 mii lei

-Capacitati:

- conducte aductiune: Dn 600 mm 0,100 km ; Dn 800 mm 0,050 km

- conducte refulare: Dn 400 mm 0,110 km ; Dn 500 mm 0,055 km

-Durata de realizare a investitiei: 5 luni

Art.2 - Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism,amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu