CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 2

privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Daraban Aurel

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001

Avand in vedere cererea domnului Aurel Daraban prin care se solicita incetarea mandatului sau de consilier judetean deoarece detine o alta functie incompatibila cu aceasta calitate;

Vazand raportul Comisiei de validare;

In temeiul dispozitiilor art.15, 17, 19, 62 si 66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :     

Articol unic – Pe data adoptarii prezentei hotarari inceteaza mandatul de consilier judetean al domnului Aurel Daraban.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu