CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 19

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Pavilion Expozitional Constanta” proiect nr.132/2000 faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din 20 aprilie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Pavilion Expozitional Constanta” proiect nr.132/2000 faza S.F.;

·         Referatul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii ;

·         Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta.

In conformitate cu prevederile art.16 alin.2 si 5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, precum si ale art. 63 alin.2 si art. 66 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Pavilion Expozitional Constanta” proiect nr.132/2000 faza S.F., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza: :

- Valoarea totala a investitiei (preturi decembrie 2000): 209.499.050,8 mii lei, din care :

- Constructii-montaj : 173.002.914,0 mii lei

- Suprafata construita la sol – 4.511 mp, suprafata desfasurata – 7.623 mp

- Capacitati: sala de expozitie, hol de acces, zone anexe

- Durata de realizare a investitiei : 36 luni

Art.2 - Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarire Directiei de urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea aducerii la indeplinire .

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu