CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 18

privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Comisiei speciale pentru inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public judetean

-          Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului:

In temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, ale HG nr.548/1999, precum si art.63, lit."h" şi art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta, insusit prin Hotararea nr.76/23.11.1999, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi transmisa Ministerului Administratiei Publice in vederea aprobarii de catre Guvern.

Art.3 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu