CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 16

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI NATIONAL AL CANTECULUI SI DANSULUI POPULAR ROMANESC

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei prognoze, buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei pentru activitate stiintifica, invatamant, cultură :

In temeiul dispozitiilor art.63, lit."s" şi art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba organizarea si desfasurarea FESTIVALULUI NATIONAL AL CANTECULUI SI DANSULUI POPLUAR ROMANESC in perioada 2 5 august la Gradina de vara Mamaia.

Art.2 Se constituie Comisia de organizare a Festivalului, in urmatoarea componenta:

  1. Radu Comănici, vicepresedinte al Consiliului Judetean presedintele comisiei
  2. Viorel Chiurtu, consilier judetean secretarul comisiei
  3. Vasile Mihai instructor dansuri populare
  4. Constantin Antonescu, manager director Centrul de conservare si valorificare a creatiei si traditiei populare
  5. Adriana Decu, sef serviciu buget-finante C.J.Constanta
  6. Gheorghe Nedelcu, sef serviciu administrative C.J.Constanta
  7. Elisabeta Herda, sef contabil Centrul de conservare

Art.3 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu