CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 15

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la constituirea Fundatiei «Prietenia Constanta-Chisinau» 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei Coordonare-Organizare

-          Avizul Comisiei pentru activitate stiintifica, invatamant si cultură :

In temeiul prevederilor art.63, lit."t" şi art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba participarea Consiliului Judetean Constanta la constituirea Fundatiei «Prietenia Constanta-Chisinau», conform Anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Sediul Fundatiei «Prietenia Constanta-Chisinau» este in Constanta, Bd.Tomis nr.51.

Art.3 – Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu