CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 141

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune modificarea si completarea organigramei Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta;

         Raportul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru activitate de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei de specialitate pentru sanatate, protectie sociala, sport si agrement;

         Dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului, precum si ale art.25 alin.(2) ale Ordonantei de Urgenta nr.12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptii;

In temeiul prevederilor art.109 si art.116, lit.k din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba organigrama Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta, conform Anexei nr.1 ce face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba statul de functii al aparatului proriu al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta, conform Anexei nr.2 ce face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 27 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu