CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 140

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome subordonate Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale R.A. Drumuri si Poduri si R.A. Judeteana de Apa, subordonate Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale celor doua regii subordonate Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor art.104 lit.e coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala a art.25 din Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 si a art.20, alin.(4) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri si Regiei Autonome Judetene de Apa, conform Anexelor 1 si 2, ce face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 27 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu