CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 14

privind aprobarea obiectivului de investitii “Reparatii capitale Muzeul Cetatii Histria” – proiect nr.65/2000

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere :

In conformitate cu prevederile art.16, alin.2 si 5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, precum si ale art.63, alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba obiectivul de investitii “Reparatii capitale Muzeul Cetatii Histria” – proiect nr.65/2000, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei (preturi noiembrie 2000), din care :

7.235.702,0 mii lei

- Constructii-montaj:

6.424.872,0 mii lei

Utilaje:

116.712,7 mii lei

Alte cheltuieli:

694.117,3 mii lei

Art.2 – Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu