CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 139

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata privind sustinerea persoanelor cu handicap pe anul 2002

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata privind sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2002;

In temeiul art.29, alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001 si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumei de 54.750.400 mii lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoare adaugata privind sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2002 in conformitate cu Anexa 1, ce face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 27 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu