CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 138

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata in vederea finantarii creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2002

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata in vederea finantarii creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2002;

In temeiul art.29 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001 si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba repartizarea sumei de 10.447.000 mii lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoare adaugata in vederea finantarii creselor si centrelor locale de consultanta agricola conform Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 27 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu