CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 137

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice pe anul 2002

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice pe anul 2002;

In temeiul art.26 din Legea bugetului de stat nr.743/2001 si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumei de 113.438.000 mii lei, reprezentand sume defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice pe anul 2002.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 27 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu