CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 136

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 16% pe anul 2002

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale, pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2002;

In temeiul art.25 din Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 si art.104 alin.(2) coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului si din cota de 16% pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2002, conform Anexelor 1 si 2.

Constanta 27 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu