CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 135

privind premierea unor sportivi fruntasi si cluburi sportive, a unor elevi participanti la olimpiadele scolare nationale si internationale, la concursurile pe meserii, precum si a unor unitati de invatamant din judet

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 21 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean, prin care se propune premierea unor sportivi fruntasi si cluburi sportive, a unor elevi participanti la olimpiadele scolare nationale si internationale, la concursurile pe meserii, precum si a unor unitati de invatamant din judet ;

In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat nr.216/2001 si a art.104 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Pentru rezultatele deosebite obtinute in intrecerile sportive, la olimpiadele scolare nationale in internationale si la concursurile pe meserii, se aproba premierea sportivilor fruntasi si cluburilor sportive, a elevilor si a unitatilor de invatamant din judet, conform anexelor nr.1, 2, 3 si 4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire

Constanta 21 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu