CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 134

privind aprobarea constituirii societatii comerciale S.C.”AQUA PARK” S.R.L. pentru realizarea investitiei si exploatarea unui Parc Acvatic in comuna 23 August, judetul Constanta, in asociere cu S.C.”JUPITER” S.A.Mangalia

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

·         Raportul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare Regionala, Relatii Internationale si Promovarea Turismului;

·         Avizul Comisiei de specialitate pentru sanatate, protectie sociala, sport si agrement,

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata – privind societatile comerciale si ale art.104 lit.”r” si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba constituirea societatii comerciale S.C.”AQUA PARK” S.R.L. cu raspundere limitata, pentru realizarea investitiei si exploatarea unui Parc Acvatic in comuna 23 August, judetul Constanta, in asociere cu S.C.”JUPITER” S.A.Mangalia. Constituirea se face conform Actului Constitutiv din anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Obiectul principal de activitate al societatii este realizarea investitiei si exploatarea in asociere cu S.C.”JUPITER” S.A.Mangalia a unui Parc Acvatic pe terenul aflat in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in suprafata de 41,4 ha, situat in comuna 23 August, judetul Constanta, teren extravilan inscris in Cartea Funciara nr.127/H a localitatii 23 August, parcela PS 327, avand numar cadastral 90.

Art.3 – Directia Coordonare-Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu