CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 133

privind acordarea de ajutoare sociale unor familii nevoiase

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante;

In temeiul prevederilor art.33 Anexa nr.9 la Legea nr.216/2001 privind bugetul de stat pe anul 2001 si art.104 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba acordarea unor ajutoare sociale din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Consiliului judetean, unui numar de 12 familii nevoiase din judetul Constanta, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu