CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 132

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive privind anularea unor autorizatii;

         Avizul Comisiei pentru serviciile publice, comert, agricultura si industrie alimentara;

         Raportul Directiei buget-finante prin care se justifica anularea unui numar de 54 autorizatii, la cererea solicitantilor si la propunerea DGFPCFS Constanta;

         Prevederile art.28 din Decret-Lege nr.54/1990;

In temeiul prevederilor art.153 si ale art.114 alin.(2) si (3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se anuleaza la cererea solicitantilor, autorizatiile emise in baza Decretului-Lege nr.54/1990 conform Anexei nr.1 si la cererea DGFPCFS Constanta conform anexei nr.2, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu