CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 130

privind numirea doamnei MUNTEANU EUGENIA in functia publica de conducere Director General al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Procesul verbal intocmit de comisia de examinare stabilita pentru concursul organizat in data de 3.12.2001;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului;

In temeiul prevederilor art.104 lit.h si ale art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, se aproba numirea doamnei MUNTEANU EUGENIA in functia publica de conducere Director General al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta, cu o indemnizatie de conducere reprezentand 55% din salariul de baza lunar, aferent functiei publice de executie consilier, categoria A, clasa I, gradul I.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu