CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 128

privind aprobarea obiectivului de investitii „Sistem informational integrat in cadrul RAJA Constanta” Proiect faza SF

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune aprobarea obiectivului de investitii „Sistem informational integrat in cadrul RAJA Constanta”, proiect faza SF;

·         Raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii;

·         Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizare lucrari publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Judetean Constanta;

In conformitate cu prevederile art.16, alin.2 si 5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba obiectivul de „Sistem informational integrat in cadrul RAJA Constanta”, Proiect faza SF, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza :

-          Valoarea totala a investitiei       

(in preturi septembrie 2001)             12.158.110,0 mii lei

din care C+M                                 4.625.354,2 mii lei

- Esalonare -  anul I                         12.158.110,0 mii lei

                                                      4.625.354,2 mii lei

- Capacitati :           - lungime retea              2,5 km

                             - calculatoare                35 buc.

                             - server de date             2 buc.

- Durata de realizare a investitiei                  3 luni.  

Art.2 – Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu