CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 127

privind acceptarea donatiei din partea Guvernului danez, inregistrarea in evidenta contabila a Consiliului Judetean Constanta si transferul acestei donatii in administrarea RAJA Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre acceptare donatia din partea Guvernului danez, in valoare totala de 23.300.821.354,00 lei, inregistrarea in evidenta contabila a Consiliului Judetean Constanta si transferul acestei donatii in administrarea RAJA Constanta.

In temeiul art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se accepta donatia din partea Guvernului danez in valoare totala de 23.300.821.354,00 lei, inregistrarea in evidenta contabila a Consiliului Judetean Constanta si transferul acestei donatii in administrarea RAJA Constanta.

Art.2 Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean si RAJA Constanta, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu