CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 126

privind normele de venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea individual

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei programe, prognoza, buget-finante;

         Avizul Comisiei de studii si prognoza economico-sociala, buget-finante, administratia domeniului public.

Avand in vedere prevederile art.17 alin.2 din Ordonanta nr.73/1999 privind impozitul pe venit, OMF 1192/1999 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente, OMF 1572/2000 pentru completarea OMF 1192/1999, Circulara comuna a Ministerului Finantelor Publice nr.32649/2001 si a Ministerului Administratiei Publice nr.3406/2001 si art.104 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se stabilesc normele de venit, in baza carora se pot determina veniturile nete, pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, isi desfasoara activitatea individual. Normele sunt stabilite pe categorii de localitati, in conditiile mentionate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Contribuabilii impusi pe baza normelor de venit vor beneficia de urmatoarele facilitati :

-          reducere cu 50% din norme, pentru contribuabilii care au varsta peste 65 ani femeile, peste 70 ani barbatii si studentii care urmeaza cursuri de zi;

-          reducerea cu 40% a normelor pentru contribuabilii care desfasoara activitati independente si au alt loc de munca permanent (cu carte de munca);

-          reducere cu 30% din norme, pentru contribuabilii care au varsta peste 55 ani femeile si peste 60 ani barbatii;

-          reducerea cu 15% a normelor pentru contribuabilii care desfasoara activitatea pentru care sunt impusi in spatii inchiriate, precum si pentru prestatorii care lucreaza cu materialul clientului.

Facilitatile se vor acorda, incepand cu luna in care contribuabilii se incadreaza in una din situatiile prevazute mai sus, proportional cu perioada din an ramasa, pe baza cererii si actelor doveditoare depuse de acestia la organul fiscal teritorial. Contribuabilii vor opta numai pentru una din reducerile de mai sus.

Art.3 Pentru orasele Harsova, Negru-Voda, precum si pentru comunele din categoria a III-a se va acorda o reducere de 10% a normelor de venit, stabilite pentru orasele, respectiv comunele de categoria a II-a.

Art.4 Directia coordonare organizare va publica in presa si va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu