CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 125

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonare a Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

         Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici comunicat cu adresa nr. 3657/2001;

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.284/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/199, precum si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.452/2000, privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor publici, care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

In temeiul art.104 lit.h si al art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala:

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba functiile publice utilizate in cadrul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta, conform Anexei nr.1.

Art.2 Se aproba echivalarea dintre functiile publice pe grade si clase stabilite conform art.1 si functiile de specialitate pe grade profesionale si trepte profesionale din statul de functii, conform Anexei nr.2.

Art.3 Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii, functiile cuprinse in Anexa nr.3.

Art.4 (1) Functionarii din cadrul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta angajati pe perioada nedeterminata vor fi numiti pe functii publice de executie corespunzator prevederilor art.1 si 2 pe posturi, prin dispozitia directorului general al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului.

(2) Directorul general al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului va fi numit prin Hotararea Consiliului Judetean conform prevederilor legale;

(3) Functionarii din cadrul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului care ocupa functii publice de conducere vor fi numiti in functiile respective in aceleasi conditii prevazute la alin.(1), dupa sustinerea si promovarea examenului de atestare pe post.

Art.5 Anexele 1,2,3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu