CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 124

privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiilor autonome subordonate Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere:

         Expunerea de motive privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale R.A.Drumuri si Poduri si R.A.Judeteana de Apa, subordonate Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei programe, prognoza, buget-finante si de Coordonare a Institutiilor de Cultura de Interes Judetean, prin care se propune rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale celor doua regii subordonate Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor art.104 lit.e coroborat cu art.109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, a art.30, alin.1 din Legea bugetului nr.216/2001 si a art.20, alin.4 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri si Regiei Autonome Judetene de Apa, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu