CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 123

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

In temeiul dispozitiilor art.104, alin.2 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si a art.30, alin.1 din Legea bugetului nr.216/2001 si art.14 alin.1 si 2 din Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si a Notei Ministerului Finantelor Publice nr.123156/2001 privind modificarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe;

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului judetean pe anul 2001, stabilindu-se veniturile totale in suma de 725.663.552 mii lei si cheltuielile totale in suma de 725.663.552 mii lei.

Art.2 Sinteza bugetului judetean pe anul 2001 se prezinta in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Directia coordonare, organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu