CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 122

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 15% pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 15%, pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2001.

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

In temeiul art.30, alin.1 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 si art.104, alin.2 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumei de 6.030.483 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu