CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 121

privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 13 decembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a secretarului Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Secretarului general al judetului;

·         Avizul Comisiei de specialitate pentru sanatate, protectie sociala si agrement;

In temeiul prevederilor art.3 al Ordonantei de Urgenta nr.123/8 octombrie 2001, ale art.4 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1205/27 noiembrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de functionare a Comisiei pentru protectia copilului, precum si ale art.104, alin.2 si 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala:

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se reorganizeaza Comisia pentru Protectia Copilului Constanta, dupa cum urmeaza:

PRESEDINTE: Spanoche Stoenescu Mircea - Secretar general al judetului;

VICEPRESEDINTI :

-          Munteanu Eugenia - Director al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

-          Petrescu Paloma – Inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean

-          Cretu Nicolae – Reprezentant al Prefectului Judetului Constanta

MEMBRI:

-          Popescu-Mirceni Elena – medic specialist pediatru, reprezentant al D.S.P.J.Constanta

-          Golesteanu Gina – neuropsihiatru, reprezentant al D.S.P.J.Constanta

-          Cusa Doina – psiholog, reprezentant al D.S.P.J.Constanta

-          Balanescu Mariana – psihopedagog, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

-          Mocanu Razvan – reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Constanta

-          Cabuz Mariana – asistent social, reprezentant al Primariei Municipiului Constanta

-          Matusa Rodica – reprezentant al O.N.G.Asociatia „Speranta” Constanta

Art.2 – Comisia va functiona in conformitate cu Metodologia de functionare aprobata prin H.G.R nr.1205/27 noiembrie 2001.

Art.3 – Membrii Comisiei beneficiaza, pentru fiecare sedinta la care participa, de o indemnizatie in valoare de 10% din salariul secretarului general al judetului.

Art.4 –  Directia Coodonare-Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor sale.

Constanta 13 decembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu