CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 120

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. „ROMMEGA” S.A.  Constanta, raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii si Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

In temeiul prevederilor art.19 si art.20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prevederile art.5 din H.G. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat si prevederilor art.16 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/31/28.02.1992, art. 104 alin.2, precum si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. „ROMMEGA” S.A. Constanta, pentru obiectivul „INCINTA 1”, situat in municipiul Constanta, sos. I.C.Bratianu nr.28, jud.Constanta, in suprafata totala de 6.249,03 mp, din care suprafata exclusiva de 5.107,90 mp si suprafata cota parte indiviza de 1.141,13 mp.

Art.2– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare S.C. „ROMMEGA” S.A. Constanta si D.U.A.T.T.I., in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu