CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 12

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere:

·         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei programe, prognoza, buget-finante;

In temeiul dispozitiilor art.63, litera"l" si ale art.66 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aproba statul de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta, conform anexei nr.2.

Art.3 – Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 – Pe data adoptarii prezentei hotarari, prevederile Hot.18/1999 si 35/2000 ale Consiliului Judetean Constanta, referitoare la organigrama, numarul de personal si statul de functii, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5 - Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean Constanta, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu