CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 119

privind aprobarea obiectivului de investitii "Imbunatatirea si extinderea retelei de canalizare in localitatea Schitu-Costinesti"

Proiect nr.C0046/2001 faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune aprobarea obiectivului de investitii „Imbunatatirea si extinderea retelei de canalizare in localitatea Schitu - Costinesti”, Proiect nr.C0046/2001 faza S.F., raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii si Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizare lucrari publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Judetean Constanta;

In conformitate cu prevederile art.16, al.2 si 5 din Legea nr.189/1998  privind finantele publice locale, precum si ale art.104 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba obiectivul de investitii „Imbunatatirea si extinderea retelei de canalizare in localitatea Schitu - Costinesti”, Proiect nr.C0046/2001 faza S.F., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza :

-          Valoarea totala a investitiei

(in preturi februarie 2001)                 145.395.489,0 mii lei

din care C+M                                 132.345.405,5 mii lei

-          Esalonare – anul I                     72.697.744,5 mii lei

66.172.702,7 mii lei

-          Esalonare – anul II                    72.697.744,5 mii lei

66.172.702,7 mii lei

-          Capacitati : - lungime totala retea                       22,667 km

Din care : - Extindere colectoare canalizare  13,457 km

                  - Inlocuire colectoare canalizare 3,830 km

- Inlocuire conducta refulare       5,380 km

-          Durata de realizare a investitiei                          24 luni

-          Locuri de munca nou create                              6

Art.2– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu