CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 118

privind aprobarea obiectivului de investitii „Inlocuire conducta de alimentare cu apa Dn 600 mm OL intre sursa Biruinta si localitatea Techirghiol, in zona lacului Techirghiol”

Proiect nr.114/2001 faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune aprobarea obiectivului de investitii „Inlocuire conducta de alimentare cu apa Dn 600 mm OL intre sursa Biruinta si localitatea Techirghiol, in zona lacului Techirghiol”, Proiect nr.114/2001 faza S.F., raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii si Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizare lucrari publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Judetean Constanta;

In conformitate cu prevederile art.16, al.2 si 5 din Legea nr.189/1998  privind finantele publice locale, precum si ale art.104 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba obiectivul de investitii „Inlocuire conducta de alimentare cu apa Dn 600 mm OL intre sursa Biruinta si localitatea Techirghiol, in zona lacului Techirghiol”, Proiect nr.114/2001 faza S.F., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza :

-          Valoarea totala a investitiei

(in preturi mai 2001)                        5.609.650.0 mii lei

din care C+M                                 5.024.550,2 mii lei

-          Esalonare – anul I                     5.609.650,0 mii lei

5.024.550,2 mii lei

-          Capacitati :

- conducta alimentare cu apa Dn 500 mm     0,800 km

-          Durata de realizare a investitiei :                        4 luni

Art.2– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu