CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 117

privind acceptarea donatiei facuta de S.C. ROMEXPO S.A. Bucuresti, Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta privind acceptarea donatiei facuta Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia;

·         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

·         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Interes Judetean;

In temeiul dispozitiilor art.123 (3) coroborat cu si art.109 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se accepta oferta de donatie facuta de S.C. ROMEXPO S.A. catre Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, avand ca obiect un autoturism de teren marca ARO 244 cu urmatoarele elemente de identificare : culoare gri metalizat, caroseria 2 VOI „BREAK” 4+1 usi, numarul de omologare AOAR12001419210, anul de fabricatie 1999, numar de identificare UU3AP03D4X1231106, motor tip UT Brasov D127 seria 140955 sursa de nergie motorina, in valoare de 102.203.036 lei.

Art.2 – Incepand cu data aprobarii prezentei, autoturismul de teren marca ARO 244 va fi inclus in parcul auto al Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia.

Art.3– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu