CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 116

privind repartizarea sumei alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2001 ptentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea Exercitiului international de urgenta nucleara „AXIOPOLIS 2001”

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

·         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

·         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumei de 350.000.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2001 pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea Exercitiului international de urgenta nucleara „AXIOPOLIS 2001”

In temeiul prevederilor art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si Hotararii Guvernului nr.1041 din 29 octombrie 2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001 pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea Exercitiului international de urgenta nucleara „AXIOPOLIS 2001”;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba repartizarea sumei de 350.000.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2001 pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea Exercitiului international de urgenta nucleara „AXIOPOLIS 2001”, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu